Word leraar vanuit de steinerpedagogie !

Een integrale opleiding, opgebouwd in jaarmodules.

2019 - 2020

 

De idee

In september 2018 startte een gloednieuwe Vlaamse lerarenopleiding in de steinerpedagogische opvoedkunst. EduArta is als vzw opgericht om deze opleiding te organiseren. We scheppen een vormingsatelier waar belangstellenden de kunst van deze pedagogie kunnen leren. Al wie ge´nteresseerd is om kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar vanuit deze methode te begeleiden zal baat hebben bij deze opleiding.

Voor wie?

  • voor huidige, nieuwe en toekomstige leraren aan steinerscholen
  • voor ouders en andere ge´nteresseerden
  • voor mensen uit andere onderwijsrichtingen die interesse tonen voor deze pedagogie

Drie modules

Het volledige traject bestaat uit drie opeenvolgende opleidingsmodules die elk ÚÚn schooljaar duren. Men kan elke module afzonderlijk volgen. In het eerste jaar wordt het fundament gelegd. Door uitwisseling met onderlegde docenten, ervaren leraren en procesbegeleiders verwerft u inzicht en liefde voor deze bijzondere opvoedingskunst. Door persoonlijke ervaringen krijgt u van binnenuit voeling met de beweeglijke basishouding van de leraar. Deze basishouding is ook vruchtbaar voor andere pedagogische disciplines. Het docententeam volgt uw ontwikkeling als cursist en speelt in op uw vragen.

In het tweede jaar staan meer specifieke thema’s uit het lerarenberoep op het programma. Dankzij uw persoonlijke ontwikkeling doorheen dit opleidingstraject groeit de moed en de handelings-bekwaamheid om kinderen en jongeren op te voeden vanuit de levende, actuele impuls van deze pedagogie.

In het derde jaar splitsen de wegen van de leraren voor 0- tot 7-jarigen, 7- tot 14-jarigen, 14- tot 21-jarigen. Elke groep wordt ondergedompeld in de didactische praktijk.

Deze opleiding met persoonlijke coaching creŰert een intensieve basisvorming. Zij is complementair aan de nascholingsmodules van de Federatie Steinerscholen, die specifieke onderwerpen uit onze opvoedkunst onder de aandacht blijven brengen.
Er wordt per opleidingsjaar ingeschreven. Deelnemende cursisten bouwen een fundament voor hun creatief leraarschap. Zij krijgen een certificaat dat als kwalificatie voor tewerkstelling in steinerscholen kan dienen. Er wordt geen wettelijk erkend lerarendiploma uitgereikt.

Intentie

Met de opleiding willen wij enthousiasme en interesse wekken voor de essentie van de steinerpedagogie en bij uitbreiding voor de antroposofische, onderzoekende, ondernemende en creatieve bewustzijnsweg. Wat de pedagogie betreft denken we in het bijzonder aan :

• de wisselwerking tussen wetmatigheden van de algemeen menskundige metamorfose en individuele biografische ontwikkelingswegen,
• de leeftijdsgerichtheid van de keuze van de leerstof en werkvormen,
• de kunstzinnige aanpak van het onderwijs,
• de fenomenologische benadering van de werkelijkheid en
• aandacht voor de spirituele dimensie van de mens.

Wij willen leraren vorming geven voor hun actuele opdracht in het licht van toekomstgerichte uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leraar een cruciale rol zal blijven vervullen in de opvoeding. Zijn/haar voorbeeld als vrije, creatieve en verantwoordelijke mens zal wekkend en uitnodigend werken voor nieuwe generaties kinderen in contexten die wij nu nog niet kunnen voorzien, maar vanuit huidige tijdsfenomenen kunnen vermoeden.

We willen processen in beweging zetten en verzorgen, zodat deelnemers zich ondersteund weten bij hun ontwikkeling op de volgende terreinen:
• persoonlijkheidsvorming: zelfopvoeding, wilsontwikkeling, …
• bewustwording naar de eigen biografie,
• teamwerking als sociale kunst,
• sociale driegeleding als inspiratie voor een gezonde maatschappij en de creatie van gezonde organisatievormen,
• zuivere waarneming van fenomenen,
• kunstzinnige vormgeving,
• moed om los te laten, te experimenteren, uniciteit te tonen, authentiek te zijn
• kracht om met vragen te leven en anderen te begeleiden op hun weg vol vragen.
• meditatieve reflectie als herbronning en als onderzoeksmethode
• vertrouwdheid met het antroposofisch gedachtegoed en de steinerpedagogische menskunde

Werkvormen

We bieden een echt atelier aan, waarin we de cursisten uitnodigen om individueel, met ons en met elkaar creatief aan de slag te gaan. Dankzij specifieke activiteiten ervaart men de diepte van de thema’s aan den lijve. Kunstzinnige werkvormen (schilderen, tekenen, boetseren, zingen, dramatische expressie, euritmie) zijn hierbij vaak een essentieel hulpmiddel. Inhoudelijke toelichting, praktische verwerking en verdiepende dialoog wisselen elkaar af. Zo ontstaat een oefenplek, waarin de cursisten mede-schepper zijn van hun opleiding.


 home _________ programma _________ visie _________ praktisch _________  contact _________ Last updated: 20/04/2018 - Layout: artObe+